Deklaracja dostępności cyfrowej

 

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej:

                                                          www.sp-grywald.vns.pl

 

Dane teleadresowe jednostki:

 

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie

ul. Szkolna 29

34 - 450 Krościenko nad Dunajcem

tel. 18 262 38 23

e-mail: szkolagrywald@vp.pl

Data publikacji strony internetowej : 23.09.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 01.08.2019 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub braków wymienionych poniżej:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne;

- pochodzą z różnych źródeł;

- są publikowane od wielu lat (2008) przez różnych redaktorów;

- posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji;

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych;

- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych;

- opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

Deklarację sporządzono dnia: 25.09.2020 r.

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 10.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Władysław Bąk

e-mail: szkolagrywald@vp.pl

Telefon: 18 262 38 23

 

 

 

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

- dane osoby zgłaszającej żądanie,

- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi

- sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Warszawy w Grywałdzie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna


1. Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Szkolnej 29. Prowadzą do niego schody, brak jest podjazdu. Szkoła posiada również wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
2.W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) jest korytarz.
3. W budynku nie ma windy.

4.  Łazienki i ubikacje znajdują się na parterze. Jest również łazienka i ubikacja dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

5. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się parking.

6. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
7. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu i on-line.